Deelnemersreglement & Privacy voorwaarden

Deelnemersreglement Nationale Stichting Grote Clubactie

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan de Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016 onder kenmerk: 10293. Deze vergunning is

geldig voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Deelnemen aan een van de loterijen van de Nationale Stichting Grote Clubactie is uitsluitend mogelijk voor personen woonachtig in Nederland (18+).

Klik op onderstaande button om het 'deelnemersreglement' te lezen.

Deelnemersreglement

Aanvulling op reglement deelnemende Goede Doelen Organisaties aan de Grote Clubactie

Klik op onderstaande button om de 'Aanvulling op het reglement deelnemende Goede Doelen Organisaties aan de Grote Clubactie' te lezen.

Aanvulling reglement deelnemende GDO aan de Grote Clubactie

Privacy voorwaarden Nationale Stichting Grote Clubactie

Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten behorende tot de Nationale Stichting Grote Clubactie (producten en diensten behorende tot De Nationale Grote Clubactie B.V. en Nationale Serviceorganisatie Fondsenwerving B.V.). De Grote Clubactie Loterij en de SupportActie Loterij vallen onder deze activiteiten en worden met een door de Kansspelautoriteit aan de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL) verleende vergunning (kenmerk 10293) uitgevoerd. Deze privacy voorwaarden geven inzicht in de wijze waarop de Nationale Stichting, in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) met persoonsgegevens omgaat en hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

1. Grondslag en doel

De Nationale Stichting Grote Clubactie organiseert loterijen waarbij het voor de feitelijke deelname aan de loterij noodzakelijk is gegevens van lotenkopers te verzamelen en vast te leggen. De kern en de kracht van de Grote Clubactie Loterijen is de lotenverkoop door, en directe afdracht aan lokale verenigingen., clubs en andere organisaties (verder Goede Doelen Organisaties (GDO-'s) genoemd). Om die lotenverkoop mogelijk te maken en de GDO daarin te faciliteren maakt de Nationale Stichting Grote Clubactie gebruik van de door de GDO aangeleverde persoonsgegevens van contactpersonen, lotenverkopers en lotenkopers. Deze gegevens worden door de Nationale Stichting Grote Clubactie gebruikt om de trekkingen van de loterijen mogelijk te maken en prijzen uit te keren aan lotenkopers en lotenverkopers. Daarnaast maakt de Nationale Stichting Grote Clubactie gebruik van persoonsgegevens om GDO-'s te interesseren voor deelname aan een (van de) loterij(en) van de Nationale Stichting Grote Clubactie. Voor zover deze personen al niet geregistreerd zijn vanwege de hiervoor genoemde doeleinden, worden persoonsgegevens verzameld, verwerkt en bewaard van personen die hebben aangegeven informatie van en over de loterijen van de Nationale Stichting Grote Clubactie te willen ontvangen.

2. Persoonsgegevens

Afhankelijk van het doel en gebruik kunnen van personen de volgende gegevens worden geregistreerd en gebruikt:

• Naam en geslacht (voor juiste aanhef) • Adres en woonplaats (ten behoeve van verzending prijzen en/of materialen) • Emailadres (voor contact en informatieverstrekking) • Telefoonnummer (voor contact en informatie) • Bankrekeningnummer (voor incasso loten en uitkering geldprijzen) • Geboortedatum / leeftijd (i.v.m. leeftijdscontrole 18+)

3. Toestemming

GDO-'s moeten, conform de Deelnamevoorwaarden Goede Doelen Organisatie, ten behoeve van hun deelname aan de loterij(en) persoonsgegevens van contactpersonen en lotenverkopers gebruiken. De GDO registreert deze gegevens in de systemen van de Nationale Stichting Grote Clubactie. De GDO is verantwoordelijk voor een juiste registratie en dient toestemming van betrokkenen voor het gebruik ten behoeve van de loterij te hebben geregeld. Voor personen die lid en/of medewerker zijn van de desbetreffende GDO kan dat via algemene of lidmaatschapsvoorwaarden. Van betrokkenen die geen lid en/of medewerker zijn en waarvan de persoonsgegevens wel noodzakelijk zijn voor deelname als GDO dient de GDO de toestemming eveneens te regelen. De GDO hoeft niet de toestemming van lotenkopers te regelen; zij geven toestemming tot het gebruik van hun persoonsgegevens doordat zij bij aankoop van een lot zich akkoord verklaren met het Deelnemersreglement SNL. Daarin staat dat de loterij persoonsgegevens van loterijdeelnemers (lees: lotenkopers) mag verwerken en bewaren.

4. Rechten betrokkenen

De persoon van wie gegevens worden verwerkt en bewaard heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de van hem of haar vastgelegde persoonsgegevens. Personen die van deze rechten gebruik willen maken, kunnen dat schriftelijk of via email kenbaar maken bij de GDO die de registratie heeft verricht, of bij de Nationale Stichting Grote Clubactie. De Nationale Stichting Grote Clubactie zal in die gevallen altijd doorverwijzen naar de GDO die verantwoordelijk is voor de registratie van de gegevens. De GDO is verplicht medewerking te verlenen aan het verzoek van betrokkene. Klachten over de omgang met persoonsgegevens of de behandeling van dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Verwerking en bewaren

De Nationale Stichting Grote Clubactie verwerkt de door de GDO verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de ondersteuning van de deelname van de GDO en de uitvoering van de loterij. Voor dat gebruik is de Nationale Stichting Grote Clubactie verwerkingsverantwoordelijke en gelden onderstaande voorwaarden De Nationale Stichting Grote Clubactie stelt uitsluitend persoonsgegevens aan derden ter beschikking als dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering of indien dat door wet- en regelgeving en verleende vergunningen afgedwongen wordt. Persoonsgegevens worden in het kader van bedrijfsvoering alleen ter beschikking gesteld aan partijen als zij, volgens de AVG, als verwerker kunnen worden aangemerkt en met hen een zogenaamde verwerkersovereenkomst is afgesloten. In het uitzonderlijke geval dat een partij niet als verwerker kan worden aangemerkt, wordt niettemin een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat deze partij gehouden is onder dezelfde voorwaarden met de ter beschikking gestelde persoonsgegevens om te gaan. Alle gegevens van GDO-'s en persoonsgegevens zijn en worden volgens de actuele technische en organisatorische beveiligingsnormen en de voorwaarden van de loterijvergunning opgeslagen in de bestanden en administratie van de Nationale Stichting Grote Clubactie. Uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. De Nationale Stichting Grote Clubactie beschikt over een Protocol Datalekken en registreert datalekken indien en voor zover deze zich voordoen. Als gegevens van personen drie jaar niet zijn gebruikt voor de doelen zoals in deze voorwaarden genoemd, worden deze verwijderd uit de bestanden van de Nationale Stichting Grote Clubactie.

Vragen

Vragen over deze privacy voorwaarden van de Nationale Grote Clubactie of verzoeken tot het opvragen of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

Nationale Grote Clubactie Servicedesk Postbus 440 5000 AK TILBURG

Of per e-mail via: info@clubactie.nl Als contactpersoon van uw vereniging kunt u uw club- en persoonsgegevens tevens wijzigen met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord op de website van de Grote Clubactie of SupportActie. U kunt al uw vragen ook telefonisch stellen via 013-455 28 25.